May 22, 2018
100th Birthday of Salem Rotary
Salem Rotary Club Birthday Celebration